නිවහන Baby Names ළදරු නාම පුවත් පොරොන්දම් දුවට නමක් Baby Names Duwata හඳහන හඳහන් ළදරු නාම  ළදරු නම් තැබීම ලදරු නාම බබාට නමක් බබාලට නම් Sinhala Baby Names සිංහල ළදරු නාම නැකත් Baby Names Sri Lanka ලදරු නම් තැබීම නාම බිලිදු නාම Sri Lankan Baby Names රාහු කාලය today රාහු කාලය අද රාහු කාලය හෙට දිනපතා රාහු කාලය රාහු කාළය රාහු කාලය Baby Names Sinhala සිංහල බිලිදු නාම සිහින පලාඵල සිහින සිහින පලාපල Babata Namak නමට සුබ අකුරු හුනු පලාපල උපන් වෙලාවට බබාට නමක් Babata Namak Sinhala Baby Names බබාට ලස්සන නමක් චාරිත්‍ර බබාට නමක් සිංහල Babata Lassana Namak සුබ නිමිති Baby Names Twins ළදරු නම් අසුබ නිමිති බිළිදු නාම Baby Names Girl Boy මංගල-සේවය බබාට නමක් Baby Names Sinhala Baby Names Babata Namak Sinhala Baby Names Babata Namak Duwata Sinhala Baby Names Babata Namak Puthata Sinhala Baby Names Babata Lassana Namak Baby Names Babata Namak Sinhala Duwata Puthata
නිවහන (Home) ළදරු නාම Baby Names පුවත් (Articles) පොරොන්දම් ගැලපීම Baby Names Duwata දුවට නමක් කේන්දරය හඳහන් පරික්ෂාව සිංහල ළදරු නාම Sinhala Baby Names නැකත් (මුහුර්ථ) ලදරු නම් තැබීම නාම Baby Names Sri Lanka ළදරු නාමකරණය බිළිඳු නාම ළදරු නම් ලදරු-නාම ලදරු නම් Sri Lankan Baby Names බිලිදු නාම දවසේ රාහු කාලය හෙට රාහු කාලය අද දවසේ රාහු කාළය රාහු කාලය සෙවීම රාහු කාලය සහ මරු සිටින දිශාව සිංහල බිළිදු නාම Baby Names Sinhala සුබ සිහින සිහින වල තේරුම නමට සුබ අකුරු Babata Namak හූනු පලාපල Babata Namak උපන් වෙලාවට බබාට නමක් බබාට ලස්සන නමක් Sinhala Baby Names බබාට ලස්සන නමක් Babata Lassana Namak චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ළදරු නම් Baby Names Twins පෙරමඟ සුබ නිමිති Baby Names Girl Boy බිළිදු නාම පෙරමඟ අසුබ නිමිති බබාට නමක් Baby Names Sinhala මංගල සේවය Baby Names Babata Namak Sinhala Sinhala Baby Names Baby Names Babata Namak Baby Names Sinhala Babata Namak Baby Names Babata Namak Duwata Puthata

sinhala baby names. sinhala baby names girl. sinhala baby names boy. new sinhala baby names 2023. sri lankan sinhala baby names 2023. 2023 baby names sinhala sri lanka 2023 baby names 2024 free. free sri lanka baby names sinhala 2023 new baby names in sinhala. sinhala new born baby names 2023 baby names sinhala sri lanka. sinhala baby names with meanings. latest sinhala baby names. babata namak sinhala. 2023 babata namak duwata puthata 2023. modern sinhala baby names. 2024 free sinhala baby names free 2023. බබාට නමක් 2023. 2023 බබාට නමක්. ආර්ය සිංහල බිළිදු නාම. උපන් වෙලාවට අනුව බබාට නමක් 2023. උපන් වේලාවට අනුව බබාට නමක් 2023. sinhala baby names for twins baby names. 2023 duwata namak puthata namak 2023. new baby names sinhala. babata namak app sinhala baby names. baby names sinhala sri lanka. babata lassana namak. babata sinhala namak duwata sri lankan names. aryababynames arya babynames subakuru sudusu akuru suba akuru subha. with meanings meaning a to z girl boy male female son doughter. latest modern theruma samaga yeheliya angel new online free examples. babata namak sinhala arisen ahubudu puthata 2023 2022 astrological. upan welawata suba akuru. upan welawata babata namak. upan welawata galapena nam. upan welawata puthata namak. upan welawata duwata namak. 2023 babata namak app. new sri lankan sinhala baby names. babata namak new. babata namak 2023. baby names sri lanka. baby names sinhala. sinhala baby names app. sinhala baby names 2023. babata namak 2023. puthata sinhala namak 2023. babata namak sri lanka 2023 sri lankan baby names sinhala app. sinhala baby names sri lanka. sinhala baby boy names 2023. sinhala baby girl names 2023. sinhala baby names sri lanka 2023. sri lankan baby names 2023. sri lankan sinhala baby names 2023. babata lassana namak. babata namak sinhala boy. babata namak girl 2023.

sri lankan sinhala baby names for girls boys starting with meanings book pdf list new born

babata namak duwata. babata namak puthata. babata namak sinhala. babata namak girl. babata namak boy. babata namak twins. baby names sinhala girl. baby names sinhala boy. baby names with sinhala meaning. babata namak with meanings. babata namak male. babata namk female. baby names sinhala male. baby names sinhala female. baby names in sinhala. babata namak sinhala theruma. upan welawata suba akuru. alutha upan babata namak. babage namata suba akuru. සිංහල බිළිදු නාම. බබාට නමක් 2023. ලස්සන ළදරු නමට සුදුසු සුබ අකුරු. බිළිදු නම් ළදරු නමට සුබ අකුරු ලදරු නමක සිංහල තේරුම 2023. sinhala baby names app. babata namak app. baby names app sri lanka.

ආයුබෝවන්! හෙළ නමක ගුණ වරුණ...
Welcome! The virtues of a Sinhala Name...

Like the mirror of destiny, one's name is one that develops happiness, power, wisdom, and courage for the duration of one's life. A beautiful and meaningful name is a direct influence on personality development. So it should be like a "Seth poem" and not a "Vas poem". Because it acts like a "hymn (Shloka)" that is sung over and over again from birth.

Things to consider while naming the baby

Auspicious letters are considered while naming for the future development of the baby. Apart from that, special attention should be paid to the establishment of astrologically correct "Gana". Along with looking at "Gana" in this way, you should also be careful about the number of characters that should be completed accordingly. In further analysis, the alphabet can be classified as "Apayakshara", "Manushyakshara" and "Divyakshara" as well as according to the planetary power of the horoscope. Most of the world's most famous business names, like the names of important people and characters, were either unconsciously or successfully calculated and submitted to the correct spelling. Examples include Microsoft, WhatsApp, Damro, Viber, Facebook, Oakre, Singer, Sampath Bank as well as Bill Gates, Dhammika Perera, Gautham Andani, Elon Musk, Robert Downey etc. We focus on many of these points and provide you with a list of meaningful baby names prepared for your baby through our baby name service.

Auspicious Letters and "Gana"
සුබ අකුරු සහ ගණ

The letters of the name should be established in such a way as to give auspicious results to the date of birth, lagna, day and horoscope. The formation of the "Gana" of the name should be done meticulously and its flow should be established in number one. The primary purpose is to eliminate "mouth defects" that adversely affect the child's life. It destroys many bad habits and affects the male development of the child.

Meaning of the name
(නමේ අර්ථය)

There are many cases where today's society tries to ask the child or the parents about the meaning of the child's name. Therefore, it is very important to use a meaningful name that has a good meaning while naming your baby. In such cases, it is fortunate that the child can proudly say his name and its meaning. Also able to act with high pride about himself. Therefore, if parents show any interest in this matter, it is very timely.

Timeliness
(කාලානුරූප බව)

Names like "Chulodhara" in the past and "Podi Banda" in later times. In the upper country it was Podi "Appuhami", in the middle country it was "Podi Menya". "Podi Singho" and "Podi Hamine" were further embellished and "Rukmini" and "Premadasa" were aired in the lower country. In recent times they have taken some evolutionary forms like "Samantha", "Sarat", "Dileka" and "Asanka". Therefore, one should be punctual while preparing the names.

Initial letters
(මුල් අකුරු)

When pronouncing names, the name is used with the initials and the way it looks when written should also be considered. For example M.A.D. A person who reads the name Ratnayake immediately understands the name as crazy Ratnayake. Such things should be avoided especially as the child may be ridiculed in the society even in adulthood.

The length of the name
(නමේ දිග)

Giving unnecessarily long names makes others anxious to use shorter ones. In such cases the name is very likely to be transformed into a funny name. There will always be a higher chance of misspelling or mispronouncing letters. Therefore, it should be understood that more care should be taken about it.

Identity
(අනන්‍යතාවය)

It is advisable to use an obsolete name whenever possible. Through that, its value is able to increase naturally. Here, the child and parents are friendly. Relationships with each other also grow. So, in baby naming it is a great decision that you make to make the baby name very attractive and pleasant in pronunciation.

ලස්සන ළදරු නමක මූලික ගුණාංග


සිත් ගන්නාසුළු බව. අර්ථවත් බව. මනහර බව. මිහිරියාව. උච්චාරණයේ පහසුව. වාසගමට අනුරූප වීම විශේෂ වේ. තවද සුබ ගණ පිහිටුවා සකස් කිරීමෙන් දිගාසිරි බව, දියුණුව. සහ ජනප්‍රියත්වය තහවුරු වීම වැනි කරුණු කාරණා නාමකරණයේදී විශේෂයෙන් සලකා බලයි.
පුතාගේ දියණියගේ උපන් දවසට හිමි අක්ෂර

ඉරිදා - අ, ආ, ඉ, ඊ, උ, ඌ, එ, ඒ, ඔ, ඕ |. සඳුදා - ය, ර, ල, ව, ශ, ෂ, ස, හ, ළ |. අඟහරුවාදා - ක, ඛ, ග, ස, ධ |. බදාදා - ට, ඨ, ඩ, ඪ, න |. බ්‍රහස්පතින්දා - ත, ථ, ද, ධ, ණ |. සිකුරාදා - ච, ඡ, ජ, ඤ |. සෙනසුරාදාට - ප, ඵ, බ, භ, ම.

දුවට පුතුට උපන් ලග්නයට හිමි අකුරු


මේෂ - අ, ආ, ශ |. වෘෂභ - ඉ, ඊ, උ, ෂ |. මිථුන - ඌ, සෘ, සෲ, ස | කටක - එ, හ |. සිංහ - ඵෙ, ඕ, ඖ, ළ |. කන්‍යා - අං, අඃ |. තුලා - ක, ඛ, ග, ස, ධ |. වෘශ්චික - ච, ජ, ජ, ඣ, ඤ |. ධනු - ට, ඨ, ඩ, ඪ, ණ |. මකර - ත, ථ, ද, ධ, න |. කුම්භ - ප, ඵ, බ, භ, ම |. මීන - ය, ර, ල, ව.

ග්‍රහයන්ට හිමි අක්ෂර මාලාව

රවි - අ, ඉ, උ, එ, ඔ |. චන්ද්‍ර - ය, ර, ල, ව, ස, හ, ළ |. කුජ - ක, ඛ, ග, ග |. බුද - ට, ඨ, ඩ, ඪ, න |. ගුරු - ත, ථ, ද, ධ, ණ |. ශුක්‍ර - ච, ඡ, ජ, ද, ජ |. ශනි - ප, ඵ, බ, භ, ම.
ගණයන්ට හිමි පලාපල

භූමි ගණය ("ම" ගණය) - ගුරු 3 - බුධ හිමියි - ජය |. දේව ගණය ("න" ගණය) - ලඝු 3 - ගුරු හිමියි - ආයුෂ |. චන්ද්‍ර ගණය ("බ" ගණය) - ගුරු 1 ලඝු 2 - සඳු හිමියි - යසස් |ග ජල ගණය ("ය" ගණය) - ලඝු 1 ගුරු 2 - ශුක්‍ර හිමියි - වෘද්ධි |. සුර්ය ගණය ("ජ" ගණය) - ලඝු-ගුරු-ලඝු - රවි හිමියි - රෝග |. අග්නි ගණය ("ර" ගණය) - ගුරු- ලඝු - ගුරු - කුජ හිමියි - නෂ්ට |. වායු ගණය ("ස" ගණය) - ලඝු 2 ගුරු 1 - ශනි හිමියි - මරණ |ග ආකාශ ගණය ("ත" ගණය) - ගුරු 2 ලඝු 1 - රාහු හිමියි - හානි.


පොරොන්දම් හඳහන්
නැකත් බබාට නමක්
පාරිබෝගික ප්‍රතිචාර

Beautiful Sri Lankan Sinhala Baby Names with meanings

In Sri Lanka naming your baby (sinhala baby names girls boys babata namak sri lankan duwata puthata) is the most important choice you can make as an expecting or new parent. We have been a trusted source of names for over ten years. By using Astrological methods choosing a baby name can be a difficult decision in the Sinhala language. Sri Panchayudha Astrology Service provides you the top-rated baby names for boys and girls based on data from the Social Security Administration. Find a collection of rare, new, modern latest sinhala names for baby boy girl starting with meanings for your new born baby by the given list with meanings. If there was one verse that would be repeated tens of thousands of times, it would be your name. For the future development of your baby, we present you with a beautiful name with innovative. Meaningful, astrological auspicious spells and accurate results.

Horoscope's Birth Date and Time and Asterism.

Here the selection of auspicious letters according to the horoscope is done.

Accurate Placement of Gana.

Giving vitality to the name and positive power to life through it by the placement of the Lagu and Guru letters.

Matching with Parental Names.

Matching the child's name and parents' names so that the cordiality between the child and the parent develops.

Meaningfulness (Babata Sinhala Namak).

Placing the baby's name in such a way that it is not misinterpreted.

Timeliness (Baby Names Sinhala).

Naming the baby uniquely for the present as well as the future.

Attractiveness (Babata lassana Namak).

Making the pronunciation very attractive and pleasing to the ear.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Duwata Numerology Origin Puthata a ahubudu ahubudu akshara akuru akuru aluth angel app app arisen arya aryababynames aryababynames astrological astrology babata babies baby babynames best book book boy dawasata dinayata doughter duwata examples female finder for free galapena girl good kalasuri lanka lankan lassana latest letters list male meaning meanings modern nam namak namak name names names new new online pdf pears pears printerest puthata report samaga sinhala sinhala son namata sri suba subakuru subakuru subha sudusu theruma to upan welawata with yeheliya boy girl son daugter male female අකුරු අර්ථවත් අලුත් ආර්ය තැබීම තේරුම දියණියට දුවට නමක නමක් නමට නම් නාම නාමකරණය පුතාට පුතුට බබාට බිළිදු බිළිඳු ලදරු ලස්සන ලැයිස්තුව සිංහල සුදුසු සුබ සුබකුරු ළදරු උපන් වෙලාවට අනුව බබාට නමක් 2023 වේලාවට Sri lankan sinhala baby names babata aluth namak new puthata duwata uncommon
babata namak app බිළිඳු සිංහල අලුත් බබාට නමක් ළදරු ලදරු නම් ලැයිස්තුව තැබීම නාමකරණය බිළිදු පුතුට දුවට ආර්ය අර්ථවත් පුතාට දියණියට සුබකුරු Puthata Duwata aryababynames aluth new ahubudu modern latest arisen pdf free pears subakuru duwata puthata namata sri lankan names ahubudu aryababynames arya babynames subakuru sudusu akuru suba subha akshara upan dinayata good dawasata kalasuri name finder best letters with meanings meaning a to z girl boy male female son doughter for babies Origin Numerology astrology astrological book list report pears theruma samaga yeheliya angel printerest online examples sinhala boy girl son daugter male female නාම ලස්සන සුදුසු නමට සුබ අකුරු නමක තේරුම 2023 2022 2023 2024 2025 book baby names namak lanka lassana welawata akuru galapena nam app new 2023 sinhala උපන් වෙලාවට අනුව බබාට නමක් 2023 වේලාවට Sri lankan sinhala baby names babata aluth namak new puthata duwata uncommon

Facebook, subakuru, subakuru.lk modern baby names. latest sinhala baby names. arisen ahubudu. arisen ahubudu duwata namak, .puthata namak, arisen ahubudu puthata namak, pututa nam. babata lassana namak, aluth namak, suba akuru. upan welawata suba akuru, upan .nakathata suba akuru, gana pihitima, gana balima, gana pihita. nam thabima, nam thabima, babata lassana sinhala namak, sinhala boy names. .sinhala girl names, female baby names. male baby names. namata sudusu akuru, upan. dinayat suba akuru, upan dawasata suba akuru, upan lagneta .suba akuru, lagnayata suba akuru. duwata lassana namak, puthata lassana namak, namata sudusu akuru, namata suba akuru. gana bala nam thabima, .aluth nam, babata aluth namak, buddhist baby names. sinhala baby names. baby names sinhala. babata lassana namak. babata sinhala namak duwata puthata sri lankan names arisen ahubudu. aryababynames arya babynames subakuru sudusu akuru suba akuru subha. akshara upan dinayata good dawasata kalasuri name finder best letters. with meanings meaning a to z girl boy male female son doughter. for babies Origin Numerology astrology astrological book pdf list report pears. latest modern theruma samaga yeheliya angel printerest new online free examples. babata namak sinhala 2023 2024 2025. kristiyan sinhala baby names katholic. theruma sahitha nam. Baby .names babata namak sinhala sri lanka new 2023 බබාට නමක් 2023 දුවට නමක් 2023 පුතාට නමක් 2023 අලුත් නම් 2023 namata suba akuru sudusu name teruma samaga. aluth list book pdf puthata duwata diyaniyata meanings subha pihitima lassana punchi aryababynames sigithi arya lankan app beautiful born. aruthbara unique. request a modern latest subakuru potha in sinhalese. Baby names sri lanka new. බබාට නමක් namata suba. akuru sudusu name teruma samaga aluth. list book pdf puthata duwata diyaniyata. meanings subha pihitima lassana punchi aryababynames sigithi. arya lankan app beautiful born aruthbara unique request a modern latest subakuru. potha in sinhalese son daughter 2023 2024 2025.namata suba akuru sudusu name teruma samaga aluth list book pdf arya.puthata duwata diyaniyata meanings pihitima punchi sigithi lankan appපුතාට දියණියට බිළිදු අරුත්බර ළදරු නම් බබාට නමක් ළදරු නාම ලදරු සිංහල aryababynames subakuru පුතුට දුවට අර්ථවත් නම් තැබීම අලුත් ලැයිස්තුව.ahubudu list pdf aluth පුතුට දුවට අර්ථවත් නම් තැබීම අලුත් ලැයිස්තුව. babata namak duwata. babata namak puthata. babata namak sinhala. babata namak girl. babata namak boy. babata namak twins. baby names sinhala girl. baby names sinhala boy. baby names with sinhala meaning. babata namak with meanings. babata namak male. babata namk female. upan welawata suba akuru. upan welawata babata namak. upan welawata galapena nam. upan welawata puthata namak. upan welawata duwata namak. baby names sinhala male. baby names sinhala female. baby names in sinhala. babata namak sinhala theruma. upan welawata suba akuru. alutha upan babata namak. babage namata suba akuru. sinhala baby names. baby names sinhala sri lanka. babata lassana namak. babata sinhala namak duwata sri lankan names. aryababynames arya babynames subakuru sudusu akuru suba akuru subha. akshara upan dinayata good dawasata kalasuri name finder best letters. with meanings meaning a to z girl boy male female son doughter. for babies Origin Numerology astrology book pdf list report pears. latest modern theruma samaga yeheliya angel new online free examples. babata namak sinhala arisen ahubudu puthata බිළිදු නාම බබාට නමක් බිළිදු නම් ළදරු නමට සුබ අකුරු ලදරු නමක සිංහල තේරුම astrological. Baby names babata namak sinhala sri lanka new. උපන් වෙලාවට අනුව බබාට නමක් 2023 දුවට නමක් අරුත්බර නම් 2023 namata suba akuru sudusu name teruma samaga. aluth list book pdf puthata duwata diyaniyata meanings subha pihitima. lassana punchi aryababynames sigithi arya lankan app beautiful born. aruthbara upan welawata galapena unique request a modern latest subakuru potha in sinhalese son. daughter බිළිදු නාම බබාට නමක් බිළිදු නම්. ලස්සන සුදුසු ළදරු නමට සුබ අකුරු ලදරු නමක සිංහල තේරුම sinhala baby names sri lanka. sinhala baby names sri lanka 2023. new sinhala baby names sri lanka 2023. latest sinhala baby names sri lanka 2023. babata aluth namak 2023 sinhala. babata aluth namak 2023 sri lanka. sinhala baby names app. sinhala baby names app sri lanka. උපන් වෙලාවට අනුව බබාට නමක් 2023 වේලාවට අනුව. උපන්වෙලාවට අනුව බබාට නමක් 2023 Sri lankan sinhala baby names babata aluth namak new puthata duwata. Babata Namak Sinhala Baby Names උපන් වෙලාවට අනුව බබාට නමක් girl boy son daughter puthata duwata negirl boy son daughter book free pdf list app.

babata namak app. 2023 babata namak app When naming within Sri Lanka for your new born baby girls or boys. we will give you a list of thirty meaningful and beautiful (babata lassana namak sinhala). Also unique Sinhala that have been adapted for the future development of their baby. By focusing on the following points with astrological auspicious spells, letters and genres. In Sri Lanka, we follow 100%. astrological principles to make uncommon and unique beautiful Sinhala Baby Names list arisen app book. (Puthata Duwata Sinhala new modern latest free sri lankan list). These names are gender-based, cultural, traditional, .meaningfull and unique. More importantly, Sinhala baby names with meaning according to the date of birth and. there are optimistic letters that are unique .every day then according to the Lagnaand also according to the Nakatha and Nakath Paadaya. "Lagna" or "Ascendant Sign" or "Lagna Rashi" is the .first time your soul make contact on Earth after birth. It refers to a position of the sun in the direction of a star that appears on Eastern .Horizon. An individual's. birth chart is entirely based on Lagna Rashi (Babata lassana namak Sinhala). It controls all the major. events of an .individual's life like marriage, happiness, groom and bride compatibility, emotions etc. Puthata Duwata Gana refers to the acoustic energy that .forms when the first. three letters of a name sound together. While choosing baby names Sinhala (babata namak sinhala baby names for girl boy duwata puthata), one should .consider the direct impact of "Gana" on their child. For example, the first name being "Dewa Gana" and the second name. being "Jala Gana" gives .courage, life, and prosperity. to the child. Bad "Gana" can harm your child's life. For example, the first name being "Gini Gana" and the .second name being "Waayu Gana" cause grief, calamity, expenses, and mental. distress to the child sri lankan arisen app book list pdf pears .starting ahubudu. New modern latest. free Beautiful and meaningful Baby Names Sinhala Sri Lanka lassana Babata namak Sri Lanka Sinhalese Sri Lanka aryababynames පුතුට දුවට අර්ථවත් පුතාට දියණියට බිළිඳු. සිංහල අලුත් ආර්ය බිළිදු නාම බබාට නමක් ළදරු ලදරු .නම් ලැයිස්තුව සුබකුරු නම් තැබීම. Baby Names Sinhala Babata lassana Namak namata suba akuru sudusu name teruma samaga aluth. list book pdf puthata .duwata diyaniyata meanings pihitima punchi sigithi lankan app subakuru potha. sinhala baby names. babata lassana namak. babata sinhala namak duwata sri lankan names. aryababynames arya subakuru sudusu akuru suba akuru subha. akshara upan dinayata good dawasata kalasuri name finder best letters. with meanings meaning a to z girl boy male female son doughter. for babies Origin Numerology astrology book pdf list report pears. latest modern theruma samaga yeheliya angel new online free examples. babata namak sinhala arisen ahubudu puthata astrological upan welawata suba akuru. upan welawata babata namak. upan welawata galapena nam. upan welawata puthata namak. upan welawata duwata namak. 2023 babata namak app. new sri lankan sinhala baby names. babata namak new. babata namak 2023. baby names sinhala. baby names sri lanka sinhala. puthata sinhala namak 2023 baby names sri lanka 2023. babata namak sri lanka 2023. 2023 babata namak sri lanka. boy girl son daugter male female. sri lankan baby names 2023. sri lankan sinhala baby names 2023. sri lankan baby names

By clicking any above buttons you are agreeing to our terms of use and privacy policy including use of cookies and receive newsletters, account updates and offers sent by porondam.lk